Hợp đồng thiết kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Số:            /HĐTK-TSTYLE/2019

 

Hợp đồng thiết kế (HĐTK) này được lập ngày     tháng     năm       , bởi hai bên:

BÊN GIAO THẦU (BÊN A):

 • Địa chỉ :…………………………………………………………………………..
 • Đại diện :………………………………………………………………
 • Số CMTND:……………… Ngày cấp :…………… Nơi cấp:……………………..
 • Số điện thoại liên hệ : ………….. …………………………………………………….

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B): CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT T-STYLE

–   Trụ sở chính: Số 12 Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội.

–    Mã số thuế:  0107983634

–    Điện thoại:   0243 8853555

–    Đại diện :  Ông Vũ Huy Phong           Chức danh:  Giám đốc.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên đồng ý ký kết HĐTK với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 • Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế các hạng mục sau: Thiết kế nội thất ……………………………………..,  diện tích sàn …….. m2
 • Bên A chọn đơn giá thiết kế là ……………đồng/m2 với điều khoản như sau:
 • Nội dung thiết kế:
 1. Bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất 2D
 2. Bản vẽ phối cảnh 3D
 3. Bản vẽ chi tiết đồ đạc
 4. Bản vẽ bố trí điện trần.
 • Thời gian thiết kế:
 • Trong vòng 2 – 3 ngày (làm việc), Bên B sẽ bàn giao bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất 2D;
 • Trong vòng 5 – 7 ngày (làm việc), sau khi Bên A chốt phương án 2D, Bên B hoàn thiện và bàn giao phương án 3D;
 • Trong vòng 2 – 3 ngày làm việc, Bên B hoàn thiện bản vẽ chi tiết đồ đạc, bản vẽ bố trí đường điện trần.

(Việc bàn giao thiết kế chỉ thực hiện nếu Bên A đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng này).

 • Phương thức bàn giao thiết kế: Các phương án thiết kế sơ bộ (không có ghi chú kích thước) được bên B bàn giao qua e-mail hoặc trực tiếp. Phương án được bên A lựa chọn sẽ được ghi chú kích thước cụ thể và được bên B bàn giao sau khi thanh lí hợp đồng.

Điều 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Đơn giá gói thiết kế : ……….. đồng/m2
 • Diện tích: …………. m2
 • Giá trị hợp đồng : Tổng giá trị hợp đồng là ………….. đồng (Bằng chữ: …………………………………………………)
 • Phương thức thanh toán

Hợp Đồng được thanh toán bằng hình thức tiền mặt theo 3 giai đoạn sau:

Lần 1:…………% Giá Trị Hợp Đồng tương ứng: ……………. đồng (Bằng chữ : …………………………..) sau khi ký hợp đồng.

Lần 2: ………..% Giá Trị Hợp Đồng tương ứng: ……………………… đồng (Bằng chữ : ……………………………………….) sau khi lên phương án thiết kế 3D, có thể chỉnh sửa theo yêu cầu của bên A (tối đa 3 lần).

Lần 3:..……….% giá Trị Hợp Đồng tương ứng: …………… đồng (Bằng chữ: ………………………………………………..) sau khi thanh lí hợp đồng (chốt phương án thi công).

Chi phí thiết kế sẽ được Bên B giảm trừ vào các phần thi công tương ứng nếu Bên B được lựa chọn là nhà thầu thi công cho công trình này.

Các khoản thanh toán trên sẽ được thực hiện trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày bên B hoàn thành các công đoạn tương ứng.

Các chi phí phát sinh khác(nếu có) đã được Bên B thông báo cho Bên A và được Bên A xác nhận bằng văn bản cũng sẽ được thanh toán theo các giai đoạn này.

Điều 3:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

 1. Quyền và trách nhiệm của Bên A:
 • Cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lí, chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc.
 • Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình thiết kế.
 • Nhận đầy đủ các bản thiết kế (bao gồm bản thiết kế mặt bằng 2D, phối cảnh 3D,…) và tài liệu liên quan khi Bên B thiết kế xong.
 • Thanh toán cho Bên B theo đúng giai đoạn như quy định tại điều 2 trong Hợp đồng. Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền thì phải chịu lãi suất quá hạn 0.5%/ ngày/số tiền chậm trả. Thời gian kéo dài không quá 15 ngày tiếp theo. Quá thời hạn trên, Bên B có có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, không cung cấp hồ sơ tài liệu đã thực hiện cho bên A.
 1. Quyền và trách nhiệm của bên B:
 • Thực hiện nội dung theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kĩ thuật theo quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm về hồ sơ thiết kế.
 • Phối hợp với đơn vị thi công thực hiện bản vẽ thiết kế đã phê duyệt.
 • Phối hợp với bên A để nghiệm thu công việc đã thực hiện, kí biên bản nghiệm thu.
 • Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Thời hạn hợp đồng được tính từ ngày kí hợp đồng và hết hiệu lực khi thanh lí hợp đồng.
 • Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trong Hợp đồng. Mọi vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết thỏa thuận thông qua sự bàn bạc thống nhất của hai bên. Nếu không thống nhất được, một trong các Bên đều có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng, chi phí tố tụng do Bên thua chịu.
 • Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20…

    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B